NORMATIVA I BASES DE PARTICIPACIÓ

Girona Padel Cup és un circuit no federat, pel que no cal tenir llicència federativa.

El format de joc és eliminatòria o quadre americana + eliminatòria (segons torneig) amb un mínim de 4 parelles per categoria. Cada jugador té assegurat un mínim de partits.

INSCRIPCIONS

L’organització de Girona Padel Cup és l’encarregat de determinar les dates d’obertura i tancament d’inscripcions, podent aquestes variar en funció del nombre d’inscrits.

A Girona Padel Cup es podran inscriure tots els jugadors/es majors de 14 anys. S’entén que la informació enviada pels menors de 18 anys ha estat revisada i aprovada pels seus tutors legals. De no ser així, el/la tutor legal ha de comunicar-ho a l’organització l’abans possible.
Les inscripcions s’han de fer a través de la pàgina web www.gironapadelcup.vsponsor.es o de la aplicació Girona Padel Cup, on s’ha d’indicar la modalitat de joc (Masculí, Femení, Mixta), categoria, dades personals, dades de contacte i la disponibilitat horària per poder jugar els partits dins de la franja horària establerta per l’organització.

La categoria que indica el jugador/a en la inscripció és tractada com una dada orientativa per a l’organització, tenint aquesta la facultat de modificar-la en funció del nivell dels jugadors i nombre de parelles.

L’organització farà sempre un esforç per mantenir el nivell dels jugadors.

Les peticions dels horaris de joc de cada participant es tindran en compte a l’hora de fer l’ordre de joc, però l’organització no garanteix que es compleixi en la seva totalitat.

El pagament de la prova es farà el mateix dia del primer partit en efectiu o anticipat a través de l’aplicació de Verse (5€ de descompte amb el primer pagament a través de la app Verse). Si un jugador no ha efectuat l’abonament de la prova abans de l’inici del partit, no tindrà dret a joc.

En el cas que un participant canceli la seva inscripció amb menys de 2 dies d’antelació a l’inici del torneig, l’organització podrà obligar al jugador a abonar la inscripció del torneig en la seva pròxima participació a Girona Padel Cup. A aquest efecte, no es permetrà que un jugador que tingui pendent un pagament s’inscrigui en una altra prova sense abonar el saldo pendent.

En cas d’haver demanat personalització de samarreta i cancel-lar la inscripció al torneig amb menys de 5 dies d’antelació a l’inici del torneig, el jugador estarà obligat a abonar 10€ en concepte de samarreta, que se li entregarà al pròxim torneig.

Amb el pagament de la prova es lliurarà la samarreta tècnica oficial, una bossa de cotó i un welcome pack a càrrec dels patrocinadors i col·laboradors.

Si durant una de les proves del torneig, i dins del quadre d’eliminatòria, algun jugador/a es lesiona, no es podrà canviar de parella.

L’organització es reserva el dret d’admissió.

CATEGORIES

Cada participant indicarà en la inscripció de cada prova la categoria i nivell que vol participar.

Cada prova comptarà com a màxim amb les següents categories: 1ª, 2ª, 3ª Masculina, 1ª, 2ª, 3ª Femenina i 2ª, 3ª Mixta.

Els jugadors es poden apuntar en la categoria que creguin més convenient i s’ajustarà, si és necessari, segons criteri de l’organització.

L’organització podrà ampliar o disminuir les categories segons el nombre de participants de cada prova.

FORMAT DE JOC DELS PARTITS

El Màster d’Agost funciona amb quadre eliminatòria + consolació amb un mínim de 2 partits assegurats i es juga durant tota la setmana.

Les proves d’Abril i Octubre funcionen amb quadre americana + eliminatòria en cada categoria (es classifiquen tots) i es juga de divendres a diumenge.

El format de joc és el següent:
• Quadre americana ➔ partits de 25 minuts sense màxim de joc. Guanya la parella que estigui per sobre en el moment de finalitzar el partit (ho marcarà l’organització). Es classifiquen totes les parelles pel quadre d’eliminatòria.
• Quadre eliminatòria fins Semifinal (INCLOSA) ➔ partits de 25 minuts sense màxim de joc. Guanya la parella que estigui per sobre en el moment de finalitzar el partit (ho marcarà l’organització)
• Quadre eliminatòria Final ➔ Partit al millor de 5 jocs amb diferència de 2 jocs.

En cas d’estar empatats a jocs i punts, s’haurà d’acabar el joc per veure qui guanya. L’organització marcarà el final de cada partit amb una botzina amb 10 minuts de descans entre partits.

Tots els partits es jugaran a les instal·lacions on es desenvolupi cada prova. L’organització es reserva el dret de fer un canvi d’instal·lacions a causa de causes climatològiques o de força major, previ avís als participants.

Els horaris es publicaran en la web i l’aplicació oficial de Girona Padel Cup, 2 dies abans de l’inici del torneig. No es faran canvis d’horari en les fases semifinals i finals.

Si passats 15 minuts de l’inici del partit la parella o un dels membres no s’ha presentat, es considerarà WO.

COBERTURA MÈDICA

La inscripció a Girona Padel Cup no inclou assegurança mèdica. Cada jugador és responsable de la seva cobertura mèdica, pel que l’organització no és farà responsable de cap cobertura en cas d’accident a alguna de les proves del cicrcuit per part dels jugadors.

MESURES COVID

Mesures d’higiene i protocol de seguretat de Girona Padel Cup per protegir a tots els participants i evitar possibles contagis:

  • Desinfecció de mans a l’entrada
  • Ús obligatori de mascareta quan no s’està jugant
  • Distància de seguretat entre els participants dins i fora de la pista
  • Horaris combinats per no coincidir en entrades i sortides de pista
  • Gel desinfectant disponible per tots els participants
  • Recomanació de pagament mitjançant transferència, paypal, bizum o verse

Igualment, cada participant signarà un certificat en el moment de la inscripció assegurant que no ha donat positiu en COVID, no té simptomatologia ni ha estat en contacte amb una persona positiva.

CESSIÓ DE DADES I DRETS D’IMATGE

La inscripció a Girona Padel Cup suposa l’autorització i el consentiment exprés per part del participant, perquè durant la celebració dels tornejos en els quals participi es realitzin fotografies per a publicar-se en la web, app, xarxes socials del Girona Padel Cup, premsa escrita… a l’efecte d’informar dels resultats dels tornejos, dels participants, de les notícies dels tornejos, i qualsevol altre aspecte relacionat amb el circuit.

Pel fet d’inscriure’s a Girona Padel Cup, el participant és coneixedor i consent que durant la celebració dels tornejos es poden realitzar vídeos que podran ser penjats en les xarxes socials i la retransmissió dels partits per televisió en directe i/o diferida, així com en streaming.

Per a poder donar informació dels resultats de les proves i de l’evolució del Girona Padel Cup, els participants que s’inscriuen en les proves són coneixedors que el seu nom i cognoms poden publicar-se periòdicament en la web, xarxes socials i premsa.

La inscripció a Girona Padel Cup suposa l’autorització i el consentiment exprés per part del participant, perquè les seves dades personals siguin incorporats a un fitxer del qual és responsable Vsponsor (Patricia Viñals Ventosa), per a la correcta administració de les relacions entre les parts, remetre-li informació fins i tot per mitjans electrònics sobre el circuit Girona Padel Cup, sobre productes o serveis comercialitzats per Vsponsor, i realitzar enquestes d’opinió sobre aquests. De conformitat amb la Llei Organica 3/2018, es podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació de les seves dades mitjançant sol·licitud acompanyada de fotocòpia del seu document d’identitat, dirigida a Vsponsor (Patricia Viñals Ventosa), carrer Sant Antoni, 1, 2ª planta, 17190 Salt (Espanya).

ALTRES NORMES

Un mal ús de les instal·lacions o un comportament inadequat d’algun dels participants pot implicar l’expulsió de la competició i/o instal·lacions, sense dret a la devolució de la inscripció.

En cas d’inclemències meteorològiques durant les proves que impedeixi el seu correcte desenvolupament, l’organització té la potestat per a decidir les mesures a prendre sobre aquest tema.

Els participants hauran de comptar amb una indumentària adequada a la pràctica esportiva.

L’organització es reserva el dret a poder afegir, modificar o eliminar una o diverses proves si així ho considera oportú. L’anul·lació d’una o diverses proves no donarà dret a cap indemnització als inscrits, més enllà de la devolució dels imports pagats en concepte d’inscripció a la prova o proves anul·lades.